top of page

שיקום מבנים מסוכנים

מבנה מסוכן הוא מבנה שנבדק והוגדר כך על ידי מהנדס בניין מוסמך. תוצאות הבדיקה גם מגדירות את רמת הסיכון של הבניין – מבניין עם ליקויים שעדיין מאפשרים מגורים בו בכפוף לתיקון ליקויי הבטיחות, ועד הוצאת צו פינוי מידי וחסימת הכניסה לבניין.

 

מבנה מסוכן אינו דורש הריסה אבל הוא סכנה לדיירים ולסביבה בשל ליקויים במבנה ההנדסי, אריחי חיפוי נופלים, ברזלים חשופים, טיח נופל, סדקים, מרפסות רופפות וכדומה.

מבחינה משפטית מרגע הוצאת הצו, האחריות על נזק בנפש וברכוש, גם לעוברי אורח, מוטלת על דיירי הבניין וגם האחריות לביטולו של הצו. במצב זה הדיירים חשופים לתביעות וקנסות מצד העירייה ומאנשים פרטיים.

 

יש נטייה לעיתים לדחות שיקום מבנים מסוכנים למרות הצורך הברור בטיפול מידי, מצב זה יכול להיות מסוכן ביותר ונדרשת נקיטת פעולה מיידית במקרים אלו.

Cracked Concrete Wall _edited_edited.png
Cracked Concrete Wall _edited_edited.png

איך מתבצע תהליך שיקום מבנים מסוכנים

תהליך שיקום מבנים מסוכנים מתחיל בבירור היקף הנזקים והטיפול בהם. ראשית המבנה ההנדסי שכולל בעיקר חומרי בטון וברזל – עמודי הבניין, שלד, יסודות, והקירות החיצוניים. לא בכל מקרה שמבנה הוגדר כמבנה מסוכן תהיה פגיעה ביסודות ובשלד, אך שיקום מבנים מסוכנים תמיד יתחיל מבדיקה זאת.

 

השלבים הבאים של שיקום מבנה מסוכן יכללו מציאת האזורים שבהם נשר בטון או נחשפו ברזלים חלודים ואז חיזוקם וסגירתם. בהתאם למידת הפגיעה ייתכן וינוסרו חלקים שלמים ויבנו מחדש בצורה מחוזקת יותר עד כדי שימוש בבטון מזוין. כל זאת יתבצע תחת פיקוחו של מהנדס שיקום מבנים מסוכנים.

מהם הצעדים לשיקום מבנה מסוכן?

מאחר ומעת קבלת הצו ישנם 90 יום לטיפול בליקויים על הדיירים לעבוד יחד לקדם את שיקום מבנה מסוכן לפני תחילתם של קנסות, תביעות עד כדי עיקול הנכס. על הדיירים לאסוף את הכסף הדרוש, דייר שמסרב להשתתף בעלויות יכול להיתבע על ידי שאר הדיירים.

כמו כן על הדיירים למצוא את בעלי המקצוע המתאימים – מהנדס בניין עם רישיון בתוקף ואשר מקובל על הרשויות והוא אמור לייצג את הדיירים, שימו לב שהוא חייב בסיווג קבלני של ג-1 ומעלה כדי להיות מאושר לביצוע העבודות או חברה המתמחה בנושא ותנהל את הפרויקט עבור הדיירים.

בסיום העבודות יחתום המהנדס על הצהרה שכל הליקויים תוקנו ויגישה לעירייה לחתימתו של מהנדס העירייה. לאחר בדיקתו, אם כל הליקויים תוקנו מהנדס העירייה יבטל את הצו.

חברתנו הטייח והטיח תשמח לעזור לכם במקצועיות בשיקום הבניין שלכם, השאירו את הפרטים שלכם ונשוחח אתכם.

מוזמנים להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

שיקום מבנים

שימור מבנים

שיפוץ מבנים

שיפוץ חזיתות

הסרת צו מבנה מסוכן

bottom of page