top of page

בית הבאר

רחובות

תיאור הפרויקט

ההיסטורי ברחובות נחנך מחדש כאתר מורשת לאומי .
'בית הבאר' עבר עבודות שימור ושחזור באמצעות עיריית רחובות והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,
ונחנך מחדש כמרכז מבקרים שישקף את ההיסטוריה של תחום המים ברחובות ושל היישוב היהודי בישראל כולו.

bottom of page